Newway triển khai phần mềm quản lý hội trường, phòng học Phân viện Học Viện Hành chính quốc gia

Post 13:38 - 09/08/2022

Trải qua quá trình phát triển 60 năm với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau. Đến ngày 23/01/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Tap the PV 2019jpg-17

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Theo quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.HCM có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính;

2. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại TP.Hồ Chí Minh.

Newway tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản lý Hội trường, phòng học Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

  • Phân hệ quản lý phòng học, hội nghị, hội thảo
  • Tích hợp hệ thống thẻ khóa cửa
  • Phân hệ báo cáo quản trị và quản trị hệ thống 

Phân viện Học viện hành chính quốc gia

Địa chỉ: số 10, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Scroll